Další aktivity

Sekundární prevence kriminality
Sekundární prevence kriminality je pomoc obviněným a odsouzeným občanům. Tuto službu zajišťují naši dobrovolníci, 
kteří jsou členy vězeňské duchovenské péče a mají víc jak desetiletou zkušenost s pomocí vězněným na území naší 
republiky.

Cílem péče o obviněné a odsouzené občany je podpora a pomoc obviněným nebo vězněným ve věznicích ČR. Jde o písemný 
a osobní kontakt s obviněnými a odsouzenými občany. Naši dobrovolníci také své klienty navštěvují ve věznicích a v případě potřeby kontaktují jejich rodinné příslušníky. S některými klienty jsou ve spojení i po propuštění z vězení. V současné době 
si naši dobrovolníci dopisují asi s 18 vězněnými v různých věznicích. Pomoc vězňům je především korespondenční. Kromě výměny dopisů zasílají naši dobrovolníci svým klientům balíčky.

Charita Praha - Chodov tuto činnost pouze spolufinancuje, výhradně z darů. Nemáme žádné prostory pro ubytování vězněných, ani chráněnou práci po propuštění z vězení. V tomto směru jsou uživatelé služby odkazováni na jiné organizace. 
Jde především o pomoc podpůrnou - duševní a duchovní. Nabídku přátelství a naslouchání.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se koná každoročně v rozmezí 1. - 14. ledna. Koledování je však závislé na místních zvyklostech a podmínkách, zejména na počtu skupinek, které bude mít místní Charita k dispozici. Jsou oblasti, obzvláště tam, kde 
je tento lidový zvyk stále živý, kde se koleduje pouze 6. ledna. Řada Charit také koleduje jen o nejbližším víkendu k 6. lednu.
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek pomůže zejména v regionech, kde se sbírka koná. Zpět 
do regionu se vrací 65% sbírky. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Bližší informace o sbírce najdete zde: www.trikralovasbirka.cz

Den nemocných
Pravidelná setkávání nemocných a starších občanů Prahy 11 jsou společnou akcí Římskokatolické farnosti sv. Františka 
z Assisi a Charity Praha – Chodov. Setkání se konají dvakrát ročně. Data setkání jsou vztažena k 27. září, kdy se ve svátek sv. Vincence z Paul koná celostátní kampaň Den Charity a 11. únoru, svátku Panny Marie Lurdské, který byl v roce 1992 vyhlášen papežem Janem Pavlem II. Mezinárodním dnem nemocných.

Setkání se koná v Komunitním centru Matky Terezy vždy v sobotu, začíná slavením mše svaté s vysluhováním svátosti pomazání nemocných. Dále pokračuje kulturním programem. Pro návštěvníky je připraveno pohoštění. Setkání je otevřeno
 všem, nejen věřícím obyvatelům.

Setkání se svým duchovním, kulturním programem a velkým prostorem pro vzájemné povídání a poznávání může stát pro nemocné jednou z mála společenských akcí, kterých se mohou zúčastnit. Komunitní centrum tak otevře své prostory nejen farnímu společenství, ale i nemocným a starším obyvatelům Jižního města. Vzájemné zkušenosti si zde ale vyměnit i lidé, 
kteří své potřebné doprovodí. Setkání se pravidelně zúčastní i zástupci místního úřadu, pana starosta nebo místostarosta 
pro sociální oblast a zástupce sociálního odboru. Při setkání tedy je prostor i k rozhovoru se zástupci místní samosprávy.